belgie

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

belgie

aalst

belgiŽ

van gent

luik

zeeuws vlaanderen

Belgie NL

BelgiŽ (Frans: Belgique, Duits: Belgien) officieel het Koninkrijk BelgiŽ, is een West-Europees land begrensd door de Noordzee in het westen, Nederland in het noorden en noordoosten, Duitsland in het oosten, Luxemburg in het zuidoosten en Frankrijk in het zuiden. BelgiŽ bestaat maatschappelijk, cultureel, politiek en sociologisch gezien vooral uit twee grote gemeenschappen, de Vlamingen en de Walen. BelgiŽ is een federale staat bestaande uit 3 gemeenschappen, Vlaamse gemeenschap Franse gemeenschap Duitstalige gemeenschap alsmede drie gewesten: Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaanderen voegde zijn instellingen evenwel onmiddellijk samen, zodat er nog slechts ťťn Vlaams Parlement en ťťn Vlaamse regering is. Franstaligen behielden alle door hen gecontroleerde afzonderlijke verkozen volksvertegenwoordigingen en regeringen ('executieven'). De Heilige Jozef is de patroonheilige van BelgiŽ. De wapenspreuk luidt: Eendracht maakt macht. Inhoud [verbergen] 1 Geschiedenis 2 Demografie 2.1 Bevolking 2.2 Demografie 2.3 Taal 2.4 Religies 3 Bestuurlijke indeling 3.1 Achtergrond 3.2 Indeling 4 Geografie 4.1 Geografische statistieken 4.2 Rivieren 4.3 Steden 4.4 Bezienswaardigheden 5 Milieu 5.1 Natuur 5.2 Waterkwaliteit 5.3 Luchtkwaliteit 5.4 Bodemverontreiniging 6 Economie 7 Politiek 7.1 Staatsstructuur 7.1.1 Politieke bewegingen die het communautarisme problematiseren 7.2 Overheid 7.3 Politie 7.4 Parlement 8 Media 9 Sport 10 Eten en drinken 11 Cultuur 12 Onderwijs 13 Verkeer en vervoer 14 Defensie 15 Beroemde Belgen 16 Bronnen 17 Zie ook 18 Externe links 18.1 Overheidssites [bewerk] Geschiedenis Zie Geschiedenis van BelgiŽ voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Geschiedenis van BelgiŽ Prehistorie 800.000 v. Chr.-600 v. Chr. Belgae ca. 600 v. Chr.?57 v. Chr. Romeinse periode ca. 57 v. Chr.?476 Middeleeuwen 476 - 1494 Bourgondische tijd 1384?1494 Nieuwe Tijd 1494?1794 Spaanse tijd 1494?1714 Oostenrijkse tijd 1714?1794 Verenigde Nederlandse Staten 1790 Nieuwste Tijd 1794?heden Franse tijd 1794?1815 Nederlandse tijd 1815?1830 Omwenteling van 1830 1830 Koninkrijk BelgiŽ 1830?heden BelgiŽ werd in oude tijden bevolkt door verschillende Keltische stammen, waarvan de Menapii de belangrijkste zijn. In de Romeinse tijd werden de Keltische stammen in het gebied tussen Noordzee, Rijn, Seine en Marne (Zuid-Nederland, BelgiŽ, Noord-Frankrijk en delen van West-Duitsland) samen aangeduid met het woord Belgae. Uit genetisch onderzoek blijkt echter dat de huidige Belgen niet afstammen van de Belgae. Het gebied maakte deel uit van de Romeinse Rijk alvorens in een aantal feodale staten tijdens de middeleeuwen werd verdeeld. Tijdens de middeleeuwen werd wat nu onder het huidige BelgiŽ verstaan wordt verdeeld tussen Frankrijk en het Duitse Rijk. De Schelde werd beschouwd als grens tussen de beide rijken. Het gebied van huidige BelgiŽ kwam in handen van de Habsburgers in de 15e eeuw (zie Habsburgse Nederlanden) en werd aan het einde van de 18e eeuw overgenomen door de Fransen. Na de nederlaag van Napoleon in 1815 ging BelgiŽ op in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden om zo een bufferstaat te vormen tegen Frankrijk. BelgiŽ werd in 1830 uitgeroepen tot een onafhankelijke constitutionele monarchie (zie ook: Omwenteling van 1830). BelgiŽ werd bezet door Duitsland tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De spanningen tussen Nederlandstalige Vlamingen in het noorden en de Franssprekende Walen in het zuiden hebben de laatste jaren geleid tot constitutionele amendementen. Zo werd BelgiŽ een federale staat met 3 gewesten en gemeenschappen.(zie Staatsstructuur) [bewerk] Demografie [bewerk] Bevolking Het Nederlands is de officiŽle taal in het Vlaams Gewest en samen met het Frans in Brussel, terwijl het Frans in WalloniŽ de officiŽle taal is, naast het Duits in enkele oostelijke gemeenten. De hoofdstad Brussel is tweetalig, en de meerderheid van de bevolking spreekt Frans. De tussen Nederland en het Franstalige Wallonie ingeklemde Voerstreek is een enclave. Het is een deel van Vlaanderen, en derhalve Nederlandstalig, met taalfaciliteiten voor de Franstalige minderheid. [bewerk] Demografie Zie Bevolking van BelgiŽ voor het hoofdartikel over dit onderwerp. . BelgiŽ heeft nu ruim 10,5 miljoen inwoners. Het Vlaams Gewest heeft er daarvan 6,0 miljoen, het Waals Gewest 3,4 miljoen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1,0 miljoen. [1] In vergelijking met andere landen is de Belgische bevolking relatief traag gegroeid: 4,5 miljoen in 1850, bijna 7 miljoen in 1900, 10 miljoen in 2000 [2]. Ter vergelijking: de Nederlandse bevolking evolueerde van de helft minder (3 miljoen in 1850) tot meer dan de helft meer (16 miljoen in 2000). [bewerk] Taal Gesproken talen in BelgiŽ zijn: Nederlands (ca. 60%) Frans (ca. 40%) Duits (<1%) Gebarentalen: Vlaamse Gebarentaal (VGT, ca. 6000 moedertaalgebruikers), Frans-Belgische Gebarentaal (LSFB, ca. 5000 moedertaalgebruikers). [bewerk] Religies Statistieken over de geloofsopvattingen van de Belgische bevolking zijn over het algemeen onbetrouwbaar. De overgrote meerderheid van de Belgen is katholiek : naar gelang van de bronnen 60 tot 90 %. Het wekelijkse kerkbezoek der katholieken is sinds de jaren 1960 gedaald en bedraagt anno 2004 naar gelang van de bronnen 4 ŗ 9 %. In Vlaanderen is het kerkbezoek hoger dan in de overige landsgedeelten: volgens een studie van het Centrum voor politicologie van de KU Leuven uit 2006 gaat 8 % van de Vlamingen wekelijks naar de kerk. De rest van de belgen is grotendeels agnost of vrijzinnig (ca. 28%), islamitisch (ca. 4%), protestants (ca. 1%) en joods (minder dan 1%). [bewerk] Bestuurlijke indeling Gewesten Gemeenschappen [bewerk] Achtergrond Na een gelukte poging om BelgiŽ los te scheuren van Nederland en een mislukte poging om aan te sluiten bij Frankrijk (zie rattachisme), werd gekozen voor onafhankelijkheid met een koning aan het hoofd. Dit werd, onder Engelse druk, een vorst die verwant was aan het Britse koningshuis, Leopold van Saksen-Coburg-Gotha. Meteen werd geopteerd voor een constitutionele monarchie, en indertijd was de grondwet de liberaalste ter wereld. In de tweede helft van de 20ste eeuw evolueerde het politieke stelsel naar een particratisch zuilenbestel. In de eerste decennia van het nieuwe land was het bestuur (onder andere wegens het cijnskiesstelsel) vrijwel volledig Franstalig en elitair. Niettemin werden de eerste taalwetten reeds gestemd op het einde van de 19e eeuw. Hiermee werden de landstalen nog niet gelijkwaardig. Zo zorgde de onderwijswet van 1876 er voor dat het middelbaar onderwijs in Vlaanderen tweetalig werd, maar niet in WalloniŽ. Dit gelijkwaardig stellen gebeurde pas met de taalwet van 1932, toen het middelbaar onderwijs eentalig werd: Nederlands in Vlaanderen, en Frans bleef in WalloniŽ. De toepassing van de gelijke rechten van taalgroepen in overheid, scholing en rechtspraak verliep echter traag, onwillig en vaak slechts na lang aandringen. Dit is mee de katalysator geweest voor een centrifugale beweging in het unitaire BelgiŽ. Die werd bij de oprichting van het zogenaamde Centrum Harmel (genoemd naar politicus Pierre Harmel) in 1948 voor het eerste officieus erkend. Het Belgische federalisme is ongewoon in die zin dat het tegelijk ook enkele sterke unitaire kenmerken vertoont (de openbare financiering is voor meer dan 90% unitair), en ook tweeledig-confederalistische (de politieke partijen richten zich quasi uitsluitend tot of de Vlaamse of de Franstalige gemeenschap; er bestaan slechts enkele zeer kleine nationale partijen ). Langzamerhand meende men dat de tweeledige maatschappelijke structuur van BelgiŽ geen unitaire politieke structuur verdraagt. BelgiŽ werd een gedecentraliseerde staat, om in een vijftal staatshervormingen (in 1970, 1980, 1988-89, 1993 en 2001-2003) officieel in 1993 een federale staat te worden, in een soort dubbel federalisme. Dit dubbel federalisme, met als architecten Wilfried Martens, Jean-Luc Dehaene, Hugo Schiltz, Guy Spitaels en Jean Gol kenmerkt zich door volgende regeringsniveaus, elk met eigen verkozen volksvertegenwoordiging en regering: 1 federale staat 3 gewesten (zie bovenste kaart) Vlaams Gewest (olijfgroen), Waals Gewest (rood), Brussels Hoofdstedelijk Gewest (blauw) 3 gemeenschappen (zie onderste kaart) Nederlandstalig (olijfgroen), Franstalig (rood), Duitstalig (blauw) Bovendien omvat BelgiŽ vier taalgebieden: het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied, het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het Duitse taalgebied. De Vlamingen fusioneerden onmiddellijk hun gewestelijke en gemeenschapsinstellingen. Ze hebben sindsdien 1 Vlaams parlement en 1 Vlaamse deelregering, beide met zetel te Brussel. De Franstaligen beslisten om hun afzonderlijke bestuursorganen (Waals, Brussels, Duitstalig, Franstalig en de lokale Franstalige gemeenschapscommissie in Brussel) gescheiden te houden. In het Brussels Hoofdstedelijk gewest zijn de Nederlandstalige en Franstalige gemeenschappen elk bevoegd voor de eigen gemeenschapsmateries. De gewesten zijn vooral bevoegd voor territoriale materie (bijvoorbeeld economie, ruimtelijke ordening, openbare werken, milieu, ...). De gemeenschappen spitsen zich toe op culturele factoren (incl. sport, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) en de federale staat neemt de (grote) rest voor zijn rekening (defensie, buitenlandse zaken, economische en monetaire unie, pensioenen, ziekteverzekering, ...). Gewesten en gemeenschappen kunnen decreten of (in het Brussels Hoofdstedelijk gewest) ordonnanties uitvaardigen die kracht van wet hebben in het eigen gewest of de eigen gemeenschap. Een bijzonder rechtscollege, het Arbitragehof, waakt erover dat de wetgeving van de federale regering, de gemeenschappen en gewesten de bevoegdheidsverdeling tussen deze verschillende entiteiten eerbiedigt. Het Arbitragehof kan wetsbepalingen vernietigen die deze bevoegdheidsverdeling schenden. Bepaalde aspecten van dit federalisme zijn minder verregaand dan de meeste andere federale staten (zo hebben de deelstaten weinig fiscale autonomie en minder dan 20% van de globale openbare uitgaven ), anderen gaan dan weer verder (ontbreken van normenhiŽrarchie). Heden is er in Vlaanderen een trend naar confederalisme toe. Vlaamse onafhankelijkheid geniet echter minder bijval. Een meerderheid van de Vlaamse partijen lijkt te kiezen voor hetzij een verder doorgedreven federalisme, hetzij een confederalisme . Een kleine Franstalige minderheid streeft naar aanhechting van WalloniŽ en Brussel bij Frankrijk. De hoofdstad van Vlaanderen is Brussel, de hoofdstad van WalloniŽ is Namen. Brussel is ook de hoofdstad van Franse Gemeenschap. Deze laatste noemt zichzelf sinds kort ook 'Franse Gemeenschap WalloniŽ-Brussel'. De hoofdstad van de Duitstalige gemeenschap is Eupen. [bewerk] Indeling Zie Belgische provincies voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Het Vlaams Gewest (Vlaanderen) is ingedeeld in 5 provincies: Antwerpen (hoofdstad Antwerpen) Limburg (hoofdstad Hasselt) Oost-Vlaanderen (hoofdstad Gent) Vlaams-Brabant (hoofdstad Leuven) West-Vlaanderen (hoofdstad Brugge) Ook het Waals Gewest (WalloniŽ) telt 5 provincies: Henegouwen (met als hoofdstad Bergen) Luik (hoofdstad Luik) Luxemburg (hoofdstad Aarlen) Namen (hoofdstad Namen) Waals-Brabant (hoofdstad Waver) Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is provincieloos. De provincies bestaan weer uit diverse arrondissementen. Aan het hoofd van elke provincie staat een gouverneur. De provinciale besturen hebben evenwel weinig gewicht. Hun bestaan wordt soms in vraag gesteld. Een van de taken van de provinciegouverneur is het coŲrdineren van de hulpverlening bij rampen van grote omvang (bijvoorbeeld chemische ongelukken in de havens). Ook het besturen van belangrijke milieuzaken zoals kernenergie behoort tot zijn taken. [bewerk] Geografie De Semois in de Ardennen, bij BouillonHet terrein van BelgiŽ is grotendeels laagland, behalve de Ardennen in het zuiden. Door het land stromen de rivieren de Maas en de Schelde en een netwerk van kanalen. BelgiŽ is ťťn van de dichtstbevolkte landen in Europa. Historisch bestaat het land uit twee etnische en culturele gebieden, over het algemeen Vlaanderen en WalloniŽ genoemd. Vlaanderen bestrijkt de noordelijke provincies: Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant WalloniŽ beslaat: Waals-Brabant Henegouwen, Luik provincie Luxemburg Namen De scheidingslijn loopt van oost naar west ruwweg iets ten zuiden van Brussel. De hoofdstedelijke agglomeratie zelf wordt door zowel Nederlandstalige als Franstalige Brusselaars bewoond. De Franstalige aanwezigheid in Brussel is vooral het gevolg van inwijking en verfransing van de oorspronkelijk grotendeels Nederlandstalige bevolking, immers op basis van een studie van stadsarchieven komt Hervť Hasquin (professor aan de ULB en prominent Franstalig MR politicus) in 1979 tot de bevinding dat ongeveer 90% van de bevolking in 1785 nog Nederlandstalig is, terwijl de verhouding nu ongeveer net andersom is. [bewerk] Geografische statistieken Zie Geografie van BelgiŽ voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Totale oppervlakte: 32.545 km≤ waarmee BelgiŽ op de 136e plaats qua grootte staat. Aantal kilometers staatsgrens: 1445,5 BelgiŽ grenst aan Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Nederland en de Noordzee. Hoogste punt: Signaal van Botrange, 694 meter. Volgens het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is het Belgisch territorium 33.990 km≤ als men de Belgische territoriale zone, die zich tot 12 zeemijlen in de Noordzee uitstrekt, meerekent. [bewerk] Rivieren In BelgiŽ zijn de volgende rivieren en stroomgebieden: Maas Schelde IJzer Dender In het uiterste oosten ook een klein stukje stroomgebied van de Rijn en in het zuiden van de provincie Henegouwen een stukje van het stroomgebied van de Seine. [bewerk] Steden De hoofdstad is Brussel. Enkele andere "grote" steden in BelgiŽ zijn: Antwerpen Gent Charleroi Luik Brugge Namen Enkele andere belangrijke steden zijn: Hasselt, Bergen, Leuven, Kortrijk, Oostende, Genk, Mechelen Zie ook: Lijst van grote Belgische steden Lijst van Belgische gemeenten [bewerk] Bezienswaardigheden Zie ook: Belgische monumenten op de Werelderfgoedlijst [bewerk] Milieu Met het milieu van BelgiŽ is het slecht gesteld. Dit komt mede doordat het een doorvoerpunt is voor de industrie in Europa (zowel op het land als op het water, door de zware industrie gebaseerd in BelgiŽ zelf, door de vervuilende omringende landen) (Duitsland waaronder het Ruhr-gebied, Nederland, en Frankrijk), als door de zwakke aanpak van de regering. [bewerk] Natuur Ondanks het feit dat BelgiŽ een klein land is, en echte natuur, vooral in Vlaanderen, eerder zeldzaam is, herbergt het land toch een groot aantal vogels, insecten en vele planten. 20.4% van het oppervlak van het land is bedekt met bos. Dat is vrij veel als je weet dat BelgiŽ een van de dichtstbevolkte naties is van Europa. In Vlaanderen vind je vooral, naast de steden, velden gescheiden door grachten en rijen met bomen. In die grachten kan je vele waterplanten en insecten terug vinden. Naast die velden heb je dan hier en daar een bos die vooral in de Kempen (ten oosten van Antwerpen en Limburg), talrijker aanwezig zijn. In WalloniŽ is de natuur ongerepter. Dit komt mede omdat de bevolkingsdichtheid veel lager is dan in VLaanderen. 1/3 van de oppervlakte van WalloniŽ is bebost en dat oppervlak wordt alsmaar groter. Een van de meest ongerepte stukjes natuur van BelgiŽ zijn ongetwijfeld De Hoge Venen. Door het strenge klimaat, de vele neerslag en de strenge, lange winters in de streek vind je daar zeldzame plantensoorten uit Noord-Europa en de bergstreken. [bewerk] Waterkwaliteit Vooral in Antwerpen en Brussel is het slecht gesteld, hoewel er geen signalen bekend zijn dat het drinkwater onbetrouwbaar zou zijn. Het water in Limburg is van veel betere kwaliteit en in WalloniŽ is de waterkwaliteit uitstekend. [bewerk] Luchtkwaliteit De luchtkwaliteit in Antwerpen, Brussel en omstreken, is even slecht als sommige streken in Duitsland, China, Noord-Oost-Amerika, en Zuid-Afrika. Door de hoge graad van luchtverontreiniging, bevat de lucht een grote hoeveelheid kankerverwekkende stoffen. In de rest van BelgiŽ, vooral in WalloniŽ (behalve dan de gebieden rond Luik en Charleroi), is het beter met de lucht gesteld omdat daar grotendeels bossen en landbouwvelden liggen. [bewerk] Bodemverontreiniging Op sommige plaatsen is de bodem verontreinigd door de industrie. Maar desondanks deze vervuiling is dit ťťn van de betere punten in BelgiŽ op gebied van het milieu. Het is nog slechter gesteld in andere landen in Europa zoals bijvoorbeeld Nederland (vanwege industrie en bemesting). [bewerk] Economie Zie Economie van BelgiŽ voor het hoofdartikel over dit onderwerp. De economie van BelgiŽ is met name gebaseerd op de diensten, vervoer, handel en de industrie. De mijnbouw, die ondertussen is stopgezet, en de productie van staal, chemische producten en cement zijn geconcentreerd in de valleien van Samber en Maas, in de Borinage rond Bergen, Charleroi, Namen en Luik en in het Kempisch steenkoolbekken. Luik is een belangrijk staalcentrum. Reeds lang worden metaalproducten zoals bruggen, zware machines, industriŽle en chirurgische apparatuur, motorvoertuigen, werktuigen en munitie vervaardigd. De chemische producten omvatten meststoffen, kleurstoffen, geneesmiddelen en plastieken; de petrochemische industrie is geconcentreerd dichtbij de olieraffinaderijen van Antwerpen. De textielproductie, die in de middeleeuwen begon, omvat katoen, linnen, wol en synthetische vezels; tapijten en dekens zijn belangrijke vervaardigde producten. Gent, Kortrijk, Doornik en Verviers zijn allen textielcentra; Mechelen, Brugge en Brussel zijn beroemd vanwege hun kant. Andere industrieŽn omvatten diamantslijperij (Antwerpen is een belangrijk diamantcentrum), cement en glasproductie, en de verwerking van leer en hout. Meer dan 75% van de elektriciteit van BelgiŽ wordt opgewekt uit kernenergie. De Belgische industrie is zwaar afhankelijk van de invoer voor zijn grondstoffen. Het meeste ijzer komt uit het bassin van Lotharingen in Frankrijk, terwijl de non-ferro metaalproducten van ingevoerde grondstoffen worden gemaakt, waaronder zink, koper, lood en tin. De uitvoer (handel) omvat ijzer en staal, vervoersapparatuur, tractoren, diamanten en aardolieproducten. De industriŽle centra zijn verbonden met elkaar en met de belangrijkste havens van Antwerpen en Gent door de rivieren de Maas en de Schelde en hun zijrivieren, door een netwerk van kanalen (in het bijzonder Albertkanaal), en door een uitgebreid spoorwegsysteem. BelgiŽ heeft veel vruchtbare en goed bewaterde grond, hoewel de landbouw slechts een klein percentage van het aantal arbeidskrachten vertegenwoordigt. De belangrijkste gewassen zijn tarwe, haver, rogge, gerst, suikerbieten, aardappels en vlas. Rundvee en varkens evenals de zuivelproductie (vooral in Vlaanderen) zijn ook belangrijk. Het verwerkte voedsel omvat bietsuiker, kaas en andere zuivelproducten; bier en andere dranken worden ook vervaardigd. De munteenheid is sinds 1 januari 2002 de gemeenschappelijke Europese munt euro (EUR) het enige wettelijke betaalmiddel. Voordien was dit de Belgische frank (BEF). Deze was reeds sinds 1 januari 1999 gekoppeld aan de gemeenschappelijke Europese munt. (1 euro = 40.3399 BEF) Van 1926 tot 1946 is er ook als munt de Belga geweest. Deze benaming was niet populair en werd in 1946 afgeschaft. [bewerk] Politiek [bewerk] Staatsstructuur Zie Portaal:Belgisch koningshuis voor het hoofdartikel over dit onderwerp. BelgiŽ is een federaal land en een constitutionele monarchie met aan het hoofd een rechtstreeks afstammeling van Koning Leopold I, momenteel koning Albert II. BelgiŽ telt zeven parlementen en zes regeringen. Hierbij is de Vlaamse Gemeenschapscommissie te Brussel niet bijgeteld als parlement. 1. Federaal niveau: Koning Albert II Federaal Parlement, met Senaat en Kamer van Volksvertegenwoordigers Federale Regering Federale Instellingen 2. Gemeenschapsniveau: BelgiŽ is onderverdeeld in 4 verschillende gemeenschappen: de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Gemeenschappelijke Gemeenschap (Brussel), onderverdeeld in een Vlaamse Gemeenschap en Franstalige Gemeenschap. de Vlaamse Gemeenschap. De gemeenschappen staan in voor persoongebonden materies: culturele aangelegenheden, onderwijs, gezondheid, welzijn en taalgebruik. Elke gemeenschap heeft een gemeenschapsraad (d.i. de wetgevende macht) en gemeenschapsregering (uitvoerende macht). De Vlaamse gemeenschap en het Vlaams gewest hebben echter een gemeenschappelijk parlement en regering, omdat in tegenstelling met het Waals Gewest er in het Vlaams Gewest maar 1 taal gesproken wordt: het Nederlands. In het Waals Gewest is dat Frans en Duits, daarom is er nood aan een apart bestuur voor de Franstalige Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. 3. Gewestelijk niveau: BelgiŽ is onderverdeeld in 3 gewesten: het Waals Gewest het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het Vlaams Gewest De gewesten staan in voor grondgebied-gerelateerde materies: ruimtelijke ordening, milieu, landbouw, huisvesting, energie, werkgelegenheid, openbare werken en vervoer, economie en buitenlands handel, toezicht gemeenten en provincies en ontwikkelingssamenwerking. Elk gewest heeft een parlement en regering. 4. Taalgebieden: BelgiŽ heeft 4 taalgebieden: het Franstalig taalgebied, het Duitstalig taalgebied, het Tweetalig gebied (Brussel) en het Nederlandstalig taalgebied. 5. Provinciaal niveau: BelgiŽ telt 10 provincies. 6. Gemeentelijk niveau: Elke Belgische gemeente heeft een gemeenteraad (wetgevende macht) en schepencollege (uitvoerende macht), met als hoofd de burgemeester. Het voordeel van een dergelijke staatsstructuur is dat elke cultuur zich kan emanciperen zonder andere culturen te domineren. Op deze manier kunnen culturen in een land samenleven zonder dat nationalisme noodzakelijkerwijs de kop opsteekt en het land verscheurt. Daarom ook is BelgiŽ een voorbeeld voor andere naties, bijvoorbeeld voor de ex-Joegoslavische landen. Zie ook: Het Belgische vorstenhuis Eedaflegging in BelgiŽ [bewerk] Politieke bewegingen die het communautarisme problematiseren Niettegenstaande bovenstaand ideaalbeeld zijn er taalpartijen als de FDF en UF, vanuit Duitstalige hoek de PJU-PDB en vanuit de Vlaamse Beweging voortgekomen partijen als Spirit, de N-VA en Vlaams Belang, welke laatste twee separatisme van Vlaanderen voorstaan. Daarnaast zijn er Belgicistische partijen zoals de BUB en UNIE die een hernieuwd unitarisme voorstaan en is er een drukkingsgroep zoals B Plus, die ijvert voor een sterk federaal BelgiŽ. Voorts zijn er kleine groepen die BelgiŽ willen aanhechten bij Nederland (Heel-Nederlanders) dan wel bij Frankrijk (rattachisme) dan wel Vlaanderen bij Nederland willen doen aansluiten (Groot-Nederlanders). Een ander gevolg van het communautarisme is dat de grote politieke stromingen allen verdeeld zijn over een Frans- en een Nederlandstalige, soms ook een Duitstalige partij. Enkel kleinere stromingen, o.a. het trotskisme (de LSP-MAS), het maoÔsme (de PVDA-PTB) en Vivant zijn unitaire politieke bewegingen gebleven. (Zie ook Lijst van unitaire partijen.) [bewerk] Overheid Zie Overheid van BelgiŽ voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Kenmerkend voor BelgiŽ is de wafelijzerpolitiek en de communautaire kwesties. [bewerk] Politie Sedert de politiehervorming die in BelgiŽ werd doorgevoerd (WET 07/12/1998) bestaat er nog slechts 1 politiedienst, namelijk een "geÔntegreerde politie gestructureerd op 2 niveaus". Deze 2 niveaus bestaan uit een federale politie en een lokale politie ? die onderling communiceren via welbepaalde kanalen. De vroegere politiediensten (gemeentepolitie, gerechtelijke politie, rijkswacht, ...) werden alle afgeschaft. [bewerk] Parlement De zeven parlementen hebben in totaal 631 leden: Senaat (74 leden) Kamer van Volksvertegenwoordigers (150 leden) Vlaams parlement (124 leden) Parlement van de Franse Gemeenschap (Parlement de la Communautť franÁaise de Belgique) (94 leden, namelijk de 75 leden van het Waals Parlement en de 19 Franstalige leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement) Waals Parlement (75 leden) Raad van de Duitstalige gemeenschap (25 leden) Brussels Hoofdstedelijk Parlement (89 leden) De zes regeringen zijn : Federale regering (21 ministers en staatssecretarissen) Vlaamse regering (10 ministers) Waalse regering (9 ministers) Regering van de Franse Gemeenschap (6 ministers) Brusselse Hoofdstedelijke Regering (8 ministers en staatssecretarissen) Regering van de Duitstalige Gemeenschap (4 ministers) Zie verder : Lijst van Belgische politieke partijen (partijen die in heel het land actief zijn) Lijst van Vlaamse politieke partijen (partijen die enkel in Vlaanderen actief zijn) Lijst van Franstalige politieke partijen (partijen die enkel in het Franstalige landsgedeelte actief zijn) Lijst van Belgische nationale regeringen Lijst van premiers van BelgiŽ Lijst van familiale verbanden tussen Belgische politici Lijst van Belgische politici die van partij wisselden Premier: Guy Verhofstadt [bewerk] Media Zie ook: Communicatie in BelgiŽ [bewerk] Sport Er worden vele sporten beoefend in BelgiŽ. Reeds in het begin van de 20ste eeuw groeiden voetbal en wielrennen uit tot de populairste sporten, met uitgebreide verslaggeving door pers. Als hobby en spel bij jongeren is voetbal ook de meest beoefende sport. Zie ook: Voetbal in BelgiŽ [bewerk] Eten en drinken De Belgische keuken staat bekend om zijn lekkere eten. Zie ook: Belgische gerechten [bewerk] Cultuur Zie Cultuur in BelgiŽ voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Lijst van musea in BelgiŽ [bewerk] Onderwijs Er zijn universiteiten in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Luik (Liege), Leuven, Louvain-la-Neuve, Diepenbeek, Bergen (Mons), Namen (Namur), Kortrijk, Gembloers (Gembloux) en Aarlen (Arlon). Maar in absolute aantallen zijn de universiteiten van Gent en Leuven de belangrijkste voor Vlaanderen met beide meer dan 25.000 studenten. De Universitť catholique de Louvain (UCL) is de grootste Franstalige universiteit. Het land heeft ook talrijke muziek-, architectuur- en kunstscholen (de zogenaamde "academies"). Zie ook: Lijst van universiteiten (onder 1.1.) [bewerk] Verkeer en vervoer Zie Vervoer in BelgiŽ voor het hoofdartikel over dit onderwerp. In BelgiŽ is er een goed wegennet van autosnelwegen en Expresswegen. Er is ook een spoorwegnet, geŽxploiteerd door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). Er zijn luchthavens bij Brussel. [bewerk] Defensie Zie Defensie van BelgiŽ voor het hoofdartikel over dit onderwerp. [bewerk] Beroemde Belgen Gerardus MercatorAmbiorix Leo Baekeland Peter Benoit Jacques Brel Pieter Breugel Hendrik Conscience Adolf Daens Pater Damiaan Cťsar Franck Hergť Henri Lafontaine Gerardus Mercator Eddy Merckx Paul Otlet Jean-Marie Pfaff Peter Paul Rubens Adolphe Sax Georges Simenon Simon Stevin Andreas Vesalius Jacky Ickx Raymond Ceulemans Toots Thielemans Paul Janssen Godfried van Bouillon

Belgium

The Kingdom of Belgium (Dutch: Koninkrijk BelgiŽ; French: Royaume de Belgique; German: KŲnigreich Belgien) is a country in northwest Europe bordered by the Netherlands, Germany, Luxembourg and France and is one of the founding and core members of the European Union. Belgium has a population of over ten million people, in an area of around 30,000 square kilometres (11,700 square miles). Straddling the cultural boundary between Germanic and Romance Europe, Belgium is linguistically divided. It has two main languages: 60%, mainly in the region Flanders, speak Dutch (while Belgians of both major languages often refer to it as Flemish) ; French is spoken by 40% in the southern region Wallonia and in the officially bilingual Brussels-Capital Region which also includes a Dutch-speaking minority. Less than 1% of the Belgian people, live in the German-speaking Community in the east of the country. This linguistic diversity often leads to political and cultural conflict and is reflected in Belgium's complex system of government and political history. Belgium derives its name from the Latin name of the most northern part of Gaul, Gallia Belgica, named after a group of mostly Celtic tribes, Belgae. Historically, Belgium has been a part of the Low Countries, which also include the Netherlands and Luxembourg and used to cover a somewhat larger region than the current Benelux group of states. From the end of the Middle Ages until the seventeenth century, it was a prosperous centre of commerce and culture. From the sixteenth century until the Belgian revolution in 1830, Belgium, at that time called the Southern Netherlands, was the site of many battles between the European powers, and has been dubbed "the battlefield of Europe"[1] or "the cockpit of Europe".[2] More recently, Belgium was a founding member of the European Union, hosting its headquarters, as well as those of many other major international organisations, such as NATO. Contents [hide] 1 History 2 Government and politics 3 Administrative divisions 4 Geography, climate, and environment 5 Economy 6 Demographics 7 Culture 8 See also 9 References 10 Notes 11 External links [edit] History Main article: History of Belgium Over the past two millennia, the area that is now known as Belgium has seen significant demographic, political and cultural upheavals. The first well-documented population move was the conquest of the region by the Roman Republic in the 1st century BC, followed in the 5th century by the Germanic Franks. The Franks established the Merovingian kingdom, which became the Carolingian Empire in the 8th century. During the Middle Ages, the Low Countries were split into many small feudal states. Most of them were united in the course of the 14th and 15th centuries by the house of Burgundy as the Burgundian Netherlands. These states gained a degree of autonomy in the 15th century and were thereafter named the Seventeen Provinces. The Seventeen Provinces (orange, brown and yellow areas) and the Bishopric of LiŤge (green area). For a detailed description, see Seventeen Provinces.The history of Belgium can be distinguished from that of the Low Countries from the 16th century. The Eighty Years' War (1568?1648), divided the Seventeen Provinces into the United Provinces in the north and the Southern Netherlands in the south. The southern provinces were ruled successively by the Spanish and the Austrian Habsburgs. Until independence, the Southern Netherlands were sought after by numerous French conquerors and were the theatre of most Franco-Spanish and Franco-Austrian wars during the 17th and 18th centuries. Following the Campaigns of 1794 in the French Revolutionary Wars, the Low Countries?including territories that were never under Habsburg rule, such as the Bishopric of LiŤge?were overrun by France, ending Spanish-Austrian rule in the region. The reunification of the Low Countries as the United Kingdom of the Netherlands occurred at the end of the French Empire in 1815. Episode of the Belgian Revolution of 1830, Egide Charles Gustave Wappers (1834), in the Ancient Art Museum, BrusselsThe 1830 Belgian Revolution led to the establishment of an independent, Catholic and neutral Belgium under a provisional government. Since the installation of Leopold I as king in 1831, Belgium has been a constitutional monarchy and parliamentary democracy. Between independence and World War II, the democratic system evolved from an oligarchy characterised by two main parties, the Catholics and the Liberals, to a universal suffrage system that has included a third party, the Labour Party, and a strong role for the trade unions. Originally, French, which was the adopted language of the nobility and the bourgeoisie, was the official language. The country has since developed a bilingual Dutch-French system. The Berlin Conference of 1885 agreed to hand over Congo to King Leopold II as his private possession, called the Congo Free State. In 1908, it was ceded to Belgium as a colony, henceforth called the Belgian Congo. Belgium's neutrality was violated in 1914, when Germany invaded Belgium as part of the Schlieffen Plan. The former German colonies Ruanda-Urundi?now called Rwanda and Burundi?were occupied by the Belgian Congo in 1916. They were mandated in 1924 to Belgium by the League of Nations. Belgium was again invaded by Germany in 1940 during the blitzkrieg offensive. The country was occupied until the winter of 1944-45 when it was liberated by Allied troops. The Belgian Congo gained its independence in 1960 during the Congo Crisis, and Ruanda-Urundi became independent in 1962. After World War II, Belgium joined NATO and, together with the Netherlands and Luxembourg, formed the Benelux group of nations. Belgium is also one of the six founding members of the 1951 established European Coal and Steel Community, and the 1957 established European Economic Community and European Atomic Energy Community. Belgium hosts the headquarters of NATO and a major part of the European Union's institutions and administrations, including the European Commission, the Council of the European Union and the extraordinary and committee sessions of the European Parliament, as well as parts of its administration. During the 20th century, and in particular since World War II, the history of Belgium has been increasingly dominated by the autonomy of its two main communities. This period saw a rise in intercommunal tensions, and the unity of the Belgian state has come under scrutiny.[3] Through constitutional reforms in the 1970s and 1980s, regionalisation of the unitary state had led to the establishment of a three-tiered system of federalism, linguistic-community and regional governments, a compromise designed to minimise linguistic tensions. Nowadays, these federal entities uphold more legislative power than the national bicameral parliament, whereas national government still controls nearly all taxation, over 80% of the finances of the community and region governments, and 100% of the social security. [edit] Government and politics Main articles on politics and government of Belgium can be found at the Politics and government of Belgium series. Guy Verhofstadt, Prime Minister since July 1999Belgium is a constitutional popular monarchy and parliamentary democracy that evolved after World War II from a unitary state to a federation. The bicameral parliament is composed of a Senate and a Chamber of Representatives. The former is a mix of directly elected senior politicians and representatives of the communities and regions; while the latter represents all Belgians over the age of eighteen in a proportional voting system. Belgium is one of the few countries that has compulsory voting, thus having one of the highest rates of voter turnout in the world.[4] The federal government, formally nominated by the king, must have the confidence of the Chamber of Representatives. It is led by the Prime Minister. The numbers of Dutch- and French-speaking ministers are equal as prescribed by the Constitution.[5] The King or Queen is the head of state, though with limited prerogatives. Actual power is vested in the Prime Minister and the different governments, who govern the country. The judicial system is based on civil law and originates from the Napoleonic code. The Court of Appeal is one level below the Court of Cassation, an institution based on the French Court of Cassation. Belgium's political institutions are complex; most political power is organized around the need to represent the main language communities. Since around 1970, the significant national Belgian political parties have split into distinct components that mainly represent the interests of these communities. The major parties in each community belong to three main political families: the right-wing Liberals, the centrist Christian Democrats, and the left-wing Social Democrats. Other important younger parties are the Green parties and, especially in Flanders, the nationalist and far-right parties. Politics is influenced by lobby groups, such as trade unions and business interests in the form of the Federation of Enterprises in Belgium. The current king, Albert II, succeeded King Baudouin (Boudewijn in Dutch) in 1993. Since 1999, Prime Minister Guy Verhofstadt from the VLD has led a six-party Liberal-Social Democrat-Greens coalition, often referred to as 'the rainbow government'. This was the first government without the Christian Democrats since 1958.[6] In the 2003 elections, Verhofstadt won a second term in office and has led a Liberal-Social Democrat coalition of four parties.[7] In recent years, there has also been a steady rise of the Flemish far right nationalist separatist party Vlaams Blok, meanwhile superseded by Vlaams Belang amidst allegations of racism promoted by the party. [8] A significant achievement of the two successive Verhofstadt governments has been the achievement of a balanced budget; Belgium is one of the few member-states of the EU to have done so. This policy was applied by the successive governments during the 1990s under pressure from the European Council. The fall of the previous government was mainly because of the dioxin crisis,[9] a major food intoxication scandal in 1999 that led to the establishment of the Belgian Food Agency.[10] This event resulted in an atypically large representation by the Greens in parliament, and a greater emphasis on environmental politics during the first Verhofstadt government. One Green policy, for example, resulted in nuclear phase-out legislation, which has been modified by the current government. The absence of Christian Democrats from the ranks of the government has enabled Verhofstadt to tackle social issues from a more liberal point of view and to develop new legislation on the use of soft drugs, same-sex marriage and euthanasia. During the two most recent parliaments, the government has promoted active diplomacy in Africa,[11] opposed a military intervention during the Iraq disarmament crisis, and has passed legislation concerning war crimes. Both of Verhofstadt's terms have been marked by disputes between the Belgian communities. The major points of contention are the nocturnal air traffic routes at Brussels Airport and the status of the electoral district of Brussels-Halle-Vilvoorde. See also: list of Belgian monarchs, Belgian federal parliament, Belgian federal government, list of Belgian Prime Ministers, and Political parties in Belgium [edit] Administrative divisions Main article: Communities and regions of Belgium Belgium is divided into three communities and into three regions. Flemish Community (Dutch speaking) French Community German-speaking Community Flemish region Walloon region Brussels-Capital region The country's constitution was revised on 14 July 1993 to create a unique federal state, based on three levels: The federal government, based in Brussels. The three language communities: the Flemish (i.e., Dutch-speaking) Community; the French (i.e., French-speaking) Community; the German-speaking Community. The three regions (which differ from the language communities with respect to the German-speaking community and the Brussels region): the Flemish region; the Walloon Region; and the Brussels-Capital Region. Conflicts between the bodies are resolved by the Court of Arbitration. The setup allows a compromise so distinctly different cultures can live together peacefully. The Flemish Community absorbed the Flemish Region in 1980 to form the government of Flanders[12]. The overlapping boundaries of the Regions and Communities have created two notable peculiarities: the territory of the Brussels-Capital Region is included in both Flemish and French Communities, and the territory of the German-speaking Community lies wholly within the Walloon Region. Flemish and Walloon regions are furthermore subdivided in administrative entities, the provinces. At the highest level of this three-tiered setup is the federal government which manages foreign affairs, development aid, defence, military, police, economic management, social welfare, social security transport, energy, telecommunications, and scientific research, limited competencies in education and culture, and the supervision of taxation by regional authorities. The federal government controls more than 90 per cent of all taxation. The community governments are responsible for the promotion of language, culture and education in mostly schools, libraries and theatres. The third tier is the Regional governments, who manage mostly land and property based issues such as housing, transportation etc. For example, the building permit for a school building in Brussels belonging to the public school system would be regulated by the regional government of Brussels. However, the school as an institution would fall under the regulations of the Flemish government if the primary language of teaching is Dutch, but under the French Community government if the primary language is French. [edit] Geography, climate, and environment Main article: Geography of Belgium Brussels, Antwerp (Antwerpen), Ghent (Gent), Charleroi, LiŤge, Bruges (Brugge) and Namur are the seven largest cities of Belgium, with populations above 100,000Belgium, with an area of 30 528 square kilometres (11,787 sq. mi), has three main geographical regions: the coastal plain in the north-west, the central plateau, and the Ardennes uplands in the south-east. The coastal plain consists mainly of sand dunes and polders. Polders are areas of land, close to or below sea level that have been reclaimed from the sea, from which they are protected by dikes or, further inland, by fields that have been drained with canals. The second geographical region, the central plateau, lies further inland. This is a smooth, slowly rising area that has many fertile valleys and is irrigated by many waterways. Here one can also find rougher land, including caves and small gorges. Landscape in the Hautes Fagnes, in the ArdennesThe third geographical region, called the Ardennes, is more rugged than the first two. It is a thickly forested plateau, very rocky and not very good for farming, which extends into northern France. This is where much of Belgium's wildlife can be found. Belgium's highest point, the Signal de Botrange is located in this region at only 694 metres (2,277 ft). The climate is maritime temperate, with significant precipitation in all seasons (KŲppen climate classification: Cfb; the average temperature is 3 įC (37įF) in January, and 18į C (64 įF) in July; the average precipitation is 65 millimetres (2.6 in) in January, and 78 millimetres (3.1 in) in July).[13] Because of its high population density and location in the centre of Western Europe, Belgium faces serious environmental problems. A 2003 report [14] suggested that the water in Belgium's rivers was of the lowest quality in Europe, and bottom of the 122 countries studied. [edit] Economy Main article: Economy of Belgium Densely populated, Belgium is located at the heart of one of the world's most highly industrialised regions. Currently, the Belgium economy is heavily service-oriented and shows a dual nature with a dynamic Flemish part and Brussels as its main multilingual and multi-ethnic centre and a GNP/person which is one of the highest from the European union, and a Walloon economy that lags roughly one quarter behind (in GNP/person). Steelmaking along the Meuse River at Ougrťe, near LiŤge.Belgium was the first continental European country to undergo the Industrial Revolution, in the early 1800s. LiŤge and Charleroi rapidly developed mining and steelmaking, which flourished until the mid-20th century. However, by the 1840s the textile industry of Flanders was in severe crisis and there was famine in Flanders (1846?50). After World War II, Ghent and Antwerp experienced a fast expansion of the chemical and petroleum industries. The 1973 and 1979 oil crises sent the economy into a prolonged recession. The Belgian steel industry has since experienced serious decline. This has been responsible for inhibiting the economic development of Wallonia.[15] In the 1980s and 90s, the economic centre of the country continued to shift northwards to Flanders. Nowadays, industry is concentrated in the populous Flemish area in the north. By the end of the 1980s, Belgian macroeconomic policies had resulted in a cumulative government debt of about 120% of GDP. Currently, budget is in balance and public debt is equal to 94.3 % of GDP (end 2005) PDF. In 2004, the real growth rate of GDP was estimated at 2.7% [16] but is expected to fall to 1.3% in 2005.[17] Belgium has a particularly open economy. It has developed an excellent transportation infrastructure of ports, canals, railways and highways to integrate its industry with that of its neighbours. Antwerp is the second-largest European port. One of the founding members of the European Union, Belgium strongly supports the extension of the powers of EU institutions to integrate the member economies. In 1999, Belgium adopted the euro, the single European currency, which replaced the Belgian franc in 2002. The Belgian economy is strongly oriented towards foreign trade, in particular of high value-added goods. The main imports are food products, machinery, rough diamonds, petroleum and petroleum products, chemicals, clothing and accessories, and textiles. The main exports are automobiles, food and food products, iron and steel, finished diamonds, textiles, plastics, petroleum products, and nonferrous metals. Since 1922, Belgium and Luxembourg have been a single trade market within a customs and currency union?the Belgium-Luxembourg Economic Union. Its main trading partners are Germany, the Netherlands, France, the United Kingdom, Italy, the United States and Spain. Belgium ranks ninth on the 2005 United Nations Human Development Index. [edit] Demographics Basilica of the Sacred Heart, Brussels is the National Basilica of Belgium. It stands as a symbol of the historical link between the Belgian monarchy and the Roman Catholic Church.Main article: Demographics of Belgium The population density (342 per km≤ or 886 per sq. mi) of Belgium is one of the highest in Europe, after that of the Netherlands and some microstates such as Monaco. The areas with the highest population density are around the Brussels-Antwerp-Ghent-Leuven agglomerations, also known as the Flemish Diamond, as well as other important urban centres as LiŤge, Charleroi, Mons, Kortrijk, Bruges, Hasselt and Namur. The Ardennes have the lowest density. As of 2005, the Flemish Region has a population of about 6,043,161, Wallonia 3,395,942 and Brussels 1,006,749.[18] Almost all of the population is urban (97.3% in 1999[19]). The main cities and their populations are Brussels (1,006,749), Antwerp (457,749), Ghent (230,951), Charleroi (201,373), and LiŤge (185,574).[18] About 58 percent of the country is Dutch-speaking, 41 percent French-speaking, and less than 1 percent German-speaking. Brussels, with 8% of the country's population, is officially bilingual (French-Dutch). Brussels evolved from a mainly Dutch-speaking city when the Belgian state became independent in 1830, with at that time only French as an official language. A large majority of its population (estimated at around 85 or 90%, which cannot been precisely known, since there is no more census) is registered as Francophone; this includes a large amount of Brussels residents of foreign stock who adopted French as their second (after their mother tongue) or main language. Both the Dutch spoken in Belgium and the Belgian French have minor differences in vocabulary and semantic nuances from the varieties spoken in the Netherlands and France. Many people can still speak dialects of Dutch but concerning the Walloon it is only understood and spoken occasionally, mostly by elderly people. These dialects, along with some other ones like Picard or Limburgish,[20] are not used in public life. About 86 percent of the Belgian population has the Belgian nationality; 9 percent are either (in order of their numbers) Italian, Moroccan, French, Turkish or Dutch and 5% has one of various other nationalities.[1] Since independence, Catholicism, counterbalanced by strong freethought and especially freemason movements, has had an important role in Belgium's politics. The laicist constitution provides for freedom of religion, and the government generally respects this right in practice. According to the 2001 Survey and Study of Religion,[21] about 47 percent of the population identify themselves as belonging to the Catholic Church while Islam is the second-largest religion at 3.5 percent. A 2006 inquiry in Flanders showed 55% to call themselves religious, 36% believe that God created the world.[22] (See also Religion in Belgium.) An estimated 98 percent of the adult population is literate.[20] Education is compulsory from the ages of six to 18, but many Belgians continue to study until the age of about 23. Among the OECD countries in 1999, Belgium had the third-highest proportion of 18?21-year-olds enrolled in postsecondary education, at 42 percent.[23] Nevertheless, in recent years, concern is rising over functional illiteracy. In the period 1994?1998, 18.4 percent of the population lacked functional literacy skills.[24] Mirroring the historical political conflicts between the freethought and Catholic segments of the population, the Belgian educational system in each communities is split into a laÔque branch controlled by the communities, the provinces, or the municipalities, and a subsidised religious ? mostly Catholic ? branch controlled by both the communities and the religious authorities ? usually the dioceses. It should however be noted that ? at least for the Catholic schools ? the religious authorities have very limited power over these schools. [edit] Culture Main article: Culture of Belgium Belgian cultural life has tended to concentrate within each community. The shared element is less important, because there are no bilingual universities, except the royal military academy, no common media, and no single, common large cultural or scientific organisation where both main communities are represented. The Tower of Babel, by Pieter Brueghel the Elder, (1563) oil on board, now found in Vienna's Kunsthistorisches MuseumBelgium is well-known for its fine art and architecture. The region corresponding to today's Belgium has seen the flourishing of major artistic movements that have had tremendous influence over European art. The Mosan art, the Early Netherlandish, the Flemish Renaissance and Baroque painting, and major examples of Romanesque, Gothic, Renaissance and Baroque architecture, and the Renaissance vocal music of the Franco-Flemish School developed in the southern part of the Low Countries, are milestones in the history of art. Famous names in this classic tradition are Jan van Eyck, Pieter Brueghel the Elder, Peter Paul Rubens and Anthony van Dyck. This rich artistic production, often referred to as a whole as Flemish art, gradually declined during the second half of the 17th century. However, in the 19th and 20th centuries, many original artists appeared. In music, Adolphe Sax invented the saxophone in 1846. Henri Vieuxtemps, EugŤne Ysaˇe and Arthur Grumiaux were major 19th- and 20th-century violinists. Perhaps the most famous Belgian composer of this time was Cťsar Franck. The first Belgian singer to successfully pursue an international career is the pioneer of varietť and pop music Bobbejaan Schoepen. Jazz musician Toots Thielemans is world famous, so is singer Jacques Brel. In rock music Front 242, dEUS are well known (See also Music of Belgium). In architecture, Victor Horta was a major initiator of the Art Nouveau style. Belgium has produced famous romantic, expressionist and surrealist painters; these include Egide Wappers, James Ensor, Constant Permeke and Renť Magritte. In literature, Belgium has produced several well-known authors, such as the poets Emile Verhaeren and novelists Hendrik Conscience and Georges Simenon. The poet and playwright Maurice Maeterlinck won the Nobel Prize in literature in 1911. The best known Franco-Belgian comics are The Adventures of Tintin by Hergť but many other major authors of comics have been Belgian, including Edgar P. Jacobs, Willy Vandersteen and Andrť Franquin. More recently, notable Belgian cinema directors have emerged, most of them strongly influenced by French cinema. The absence of a major Belgian cinema company has forced them to emigrate or participate in low-budget productions. Belgian directors include Stijn Coninx, Luc and Jean-Pierre Dardenne; actors include Jan Decleir, Marie Gillain; and films include Man Bites Dog (film) and The Alzheimer Affair. In the 1980s, Antwerp's Royal Academy of Fine Arts produced the important fashion trendsetters, the Antwerp Six. Belgium has also contributed to the development of science and technology. Mathematician Simon Stevin, anatomist Andreas Vesalius and cartographer Gerardus Mercator are among the most influential scientists from the beginning of the Early Modern Age in the Low Countries. More recently, at the end of the 19th century, in applied science, the chemist Ernest Solvay and the engineer Zenobe Gramme have given their names to the Solvay process and the Gramme dynamo. Georges LemaÓtre is a famous Belgian cosmologist credited with proposing the Big Bang theory of the origin of the universe in 1927. Three Nobel Prizes in Physiology or Medicine have been awarded to Belgians: Jules Bordet in 1919, Corneille Heymans in 1938, and Albert Claude and Christian De Duve in 1974. Ilya Prigogine was awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1977. On December 1, 2005, Father Damien was chosen as the Greatest Belgian of all time by the Flemish VRT, whereas the Walloons chose Jacques Brel. One cannot understand Belgian cultural life without considering the folk festivals, which play a major role in the country's cultural life. Examples are the Carnival of Binche and Aalst, the Ducasse of Ath, the procession of the Holy Blood in Bruges, the 15th-of-August festival in LiŤge, and the Walloon festival in Namur. A major non-official holiday is the Saint Nicholas Day, which commemorates the festival of the children and, in LiŤge, of the students. Cycling is especially popular. Among the well known cyclists, Eddy Merckx won five Tours de France and is considered one of the best cyclists ever because of his numerous victories in the Tour as well as other bicycle races. Belgium has two current female tennis champions: Kim Clijsters and Justine Henin-Hardenne. Football is also very popular. Belgium is well known for its cuisine. Many highly ranked restaurants can be found in the high-impact gastronomic guides, such as the Michelin Guide. Brands of Belgian chocolate, like Neuhaus and CŰte d'Or, are world renowned and widely sold; even the cheapest and most popular brand, Leonidas, has earned a reputation for its quality. Belgium produces over 500 varieties of beer (see Belgian beer). Belgians have a reputation for loving waffles and French fries (both originated at Belgium). The national food is steak (or mussels) with French fries and lettuce. [edit] See also Belgium Portal Find more information on Belgium by searching Wikipedia's sister projects: Dictionary definitions from Wiktionary Textbooks from Wikibooks Quotations from Wikiquote Source texts from Wikisource Images and media from Commons News stories from Wikinews Learning resources from Wikiversity Belgian colonial empire Constitution of Belgium Communications in Belgium Crime in Belgium Education in Belgium Foreign relations of Belgium List of Belgian municipalities by population List of Belgians List of Belgium-related topics Military of Belgium Public holidays in Belgium Sport in Belgium Tourism in Belgium Transportation in Belgium Belgian cuisine Belgian beer [edit] References World history at KMLA Encyclopaedia Britannica, Belgium Country Page L'amťnagement linguistique dans le monde in French by Jacques Leclerc, University of Laval, Canada Portal of the INS to statistical publications about Belgium CIA World Factbook entry on Belgium Constitution of Belgium English in Belgium [edit] Notes ^ Belgian economy. Belgian federal ministry of Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation. ^ Nuttall encyclopedia ^ Language dispute divides Belgium, BBC News, 13 May, 2005 ^ Election turnout in national lower house elections from 1960 to 1995, numbers from Mark N. Franklin's "Electoral Participation". ^ Constitution of Belgium Art. 99 ^ Belgium's "rainbow" coalition sworn in, BBC News, 12 July, 1999 ^ Composition of the Chamber of Representatives, on the official homepage of the Chamber, in French ^ Court rules Vlaams Blok is racist, BBC News, 9 November, 2004 ^ Dioxin contamination scandal hits Belgium: Effects spread through European Union and beyond, World Socialist Web Site, 8 June, 1999 ^ History of the Federal Food Agency, at its official homepage ^ The Rwanda article at Tiscali.References shows an example of Belgium's recent African policies. ^ The official homepage of Flanders (Community and Region) ^ Eurometeo: The meteo at Brussels ^ Pearce, Fred (2003-03-05). Sewage-laden Belgian water worst in world. New Scientist. Retrieved on 2006-05-09. ^ US Department of State's report ^ National Bank of Belgium ^ Economic forecast of the Economist, 30 September, 2005 ^ a b Official statistics of Belgium ^ United Nation Development Programme ^ a b Ethnologue.com published by SIL International ^ International Religious Freedom Report 2004 at the US Department of State ^ Inquiry by 'Vepec', 'Vereniging voor Promotie en Communicatie' (Organisation for Promotion and Communication), published in Knack magazine 22 Nov 2006 p.14 [The Dutch language term 'gelovig' is in the text translated as 'religious', more precisely it is a very common word for believing in particular in any kind of God in a monotheistic sense, and/or in some afterlife]. ^ Digest of Education Statistics 2003, US National Education Statistics ^ United Nation Development Programme

Parfum

de ardennen

brussel

vlaanderen

gent

leuven

ardennen vakantie

belgie voetbal

belgie weer

belgische kust

big brother belgie

camping belgie

camping kust

de kust

gent belgie

google belgie

hotel belgie

hotel brussel

hotels brussel

huis belgie

kaart belgie

landkaart belgie

limburg belgie

nederland belgie

oost vlaanderen

ronde van vlaanderen

sas van gent

startpagina belgie

ardennen

Door You i.s.m belgie.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 209 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?